Wij Schwienswei Stem Wijzer!

Dit zijn de standpunten van de politieke partijen van Sittard-Geleen ten aanzien van de 5 stellingen die we hen eind vorig jaar hebben voorgelegd.
De meeste partijen hebben de groene vinkjes en rode kruisjes ingevuld en de onderbouwing van hun keuze netjes doorgegeven.
Alleen GOB, CDA, Stadspartij, VVD en D66 weigerden duidelijkheid te verschaffen aan de duizenden burgers die vorig jaar onze petities hebben ondertekend.
Voor die partijen hebben we zelf de groene vinkjes en rode kruisjes geplaatst op basis van gevoerd beleid, verkiezingsprogramma, website en media-uitingen.
Zie voor een complete onderbouwing van alle groene vinkjes en rode kruisjes hieronder.

 

 

GOB
Het GOB weigerde mee te werken. https://www.gob-online.nl/wij-zijn-benieuwd-naar-uitwerking-variant-3-wij-schwienswei-en-gemeente/
Daarom besloot Wij Schwienswei om de vinkjes en kruisjes te zetten op basis van gevoerd beleid van afgelopen jaar. In het college van B&W werkt GOB wethouder Meekels al sinds 18-09-2018 intensief en exclusief samen met ontwikkelaar Smart Property om het vakantiepark te realiseren.
In het verkiezingsprogramma staat: 'gob is van mening dat meer groen en het stimuleren van de economie hand in hand kunnen gaan op de voormalige ESCS locatie en rond zwembad De Nieuwe Hateboer. In welke variant dat het beste kan worden waargemaakt moet nog blijken.' 
Verkiezingsprogramma GOB 2022

CDA
Het CDA weigerde mee te werken. https://www.cda.nl/limburg/sittard-geleen/brief-aan-wij-schwienswei-over-kieswijzer
Daarom besloot Wij Schwienswei om de vinkjes en kruisjes te zetten op basis van gevoerd beleid van afgelopen jaar. In het college van B&W steunt het CDA al jaren wethouder Meekels van het GOB die al jaren intensief en exclusief samenwerkt met ontwikkelaar Smart Property om het vakantiepark te realiseren.
Verkiezingsprogramma CDA Sittard-Geleen 2022

GROEN LINKS
Duidelijke keuzes voor 5 groene vinkjes in beantwoording aan Wij Schwienswei, in publieke standpunten en in verkiezingsprogramma: "GroenLinks ziet niets in het plan om op de voormalige CIOS-locatie, grenzend aan natuurgebied de Schwienswei vakantiewoningen te bouwen en het hele gebied te verkopen aan een projectontwikkelaar. In een gemeente die ecologische veerkracht als waarde in haar toekomstvisie 2030 heeft vastgelegd past het volgens GroenLinks niet om een paar honderd vakantiewoningen in een groen gebied te bouwen. We willen wel een herontwikkeling van het gebied waarbij, naast versterking van natuur en recreatiemogelijkheden, een beperkt aantal economische functies mogelijk zijn. Te denken valt bv aan behoud van een openluchtzwembad, een aantal Tiny houses, een camperplaats of andere nog op tafel komende mogelijkheden in het vervolgtraject. We willen dat de gemeente via een burgerinitiatief samen met bewoners en stakeholders komend half jaar bekijkt welke beperkte bebouwing in het kader van die herontwikkeling wél mogelijk is. Tevens worden subsidiemogelijkheden op alle niveaus onderzocht in kader van klimaatadaptie (Corio Glana), het behalen van klimaatdoelstellingen, (grensoverschrijdende) natuurontwikkeling en biodiversiteit. Er wordt serieus onderzocht of we niet het hele gebied Schwienswei en voormalige CIOS-locatie kunnen overdragen aan een organisatie als Natuurmonumenten of een andere landschapsbeheerder. Daarmee heeft de gemeente geen beheers- en onderhoudskosten meer. Kwalitatief goed beheer op basis van natuurwaarden wordt dan geborgd."
Sittard-Geleen Verkiezingsprogramma Groen Links 2022

PVV
PVV kiest in haar brief aan Wij Schwienswei voor 4 groene vinkjes: "Dit is op basis van ons concept verkiezingsprogramma en een eerdere post op Facebook. Wij zijn tegen een grootschalig vakantiepark. Ons programma volgt z.s.m, zodat u kunt verifieren. Overdracht Natuurberheer hebben wij niet expliciet in ons programma vermeld, maar vinden wij een logisch voorstel ALS meerderheid in de raad besluit tot Natuurherstel. Wij zien dit als een goede administratieve vervolgstap wanneer Natuurherstel wordt geaccordeerd, ongeacht of we als partij liever enige vorm van herontwikkeling zien in plaats van natuurherstel. Vandaar het vinkje, zodra dit zich voordoet. Prima idee!" 
Verkiezingsprogramma PVV Sittard-Geleen 2022

STADSPARTIJ
De Stadspartij weigerde mee te werken. Uit haar brief aan Wij Schwienwei: "De Stadspartij heeft zoals u bekend is, een andere mening over de mogelijkheden voor de ESCS-locatie, het zwembad en de Schwienswei. Wij hebben er daarom ook voor gekozen niet te reageren op uw verzoek de stemwijzer in te vullen." 
Daarom besloot Wij Schwienswei om de vinkjes en kruisjes te zetten op basis van gevoerd beleid van afgelopen jaren. De Stadspartij lanceerde in 2018 als eerste het plan om niet alleen het ESCS terrein maar ook het beschermde natuurgebied de Schwienswei om te bouwen tot een vakantiepark. Afgelopen jaar maakte de Stadspartij onderdeel uit van de coalitie die koos voor vakantiehuisjes, en daaraan vasthield zelf na protesten van duizenden omwonenden.
Stadspartij Sittard Geleen Born Verkiezingsprogramma 2022

D66
D66 Sittard-Geleen heeft de Stem Wijzer niet ingevuld, maar maakt in haar verkiezingsprogramma duidelijk dat het geen bezwaar heeft tegen vakantiehuisjes.
"Omdat de Nieuwe Hatenboer in de toekomst niet meer door de gemeente geëxploiteerd wordt, wil D66 positief-kritisch kijken naar de mogelijkheden van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op het voormalige ESCS-terrein aan de Sportcentrumlaan." De Schwienswei komt in het hele programma alleen voor onder het kopje "Toerisme".
Verkiezingsprogramma D66 Sittard-Geleen 2022

Update 20-02-2022 : inmiddels heeft D66 ons de volgende reactie gestuurd: Reactie van D66 op de Stemwijzer. De reactie daarop van Wij Schwienswei:

Als jullie onder het kopje 'toerisme' schrijven: "Door een economische ontwikkeling op die locatie, kan de zwembadfunctie mogelijk behouden worden voor inwoners van Sittard en kan tegelijkertijd een nieuwe impuls gegeven worden aan de aantrekkingskracht van Sittard-Geleen voor bezoekers en toeristen."...dan is er geen twijfel meer mogelijk. Dan spreek je je dus expliciet niet uit tegen vakantiehuisjes (stelling 2). Dus rood kruisje. En zodra er een economische ontwikkeling is op het ESCS terrein dan vervallen dus de mogelijkheden voor natuurherstel (stelling 3) en kan het gebied dus niet worden overgedragen voor natuurbeheer aan Stichting Limburgs Landschap, Natuurmonumenten of soortgelijk (stelling 4). Dus drie rode kruisjes.

Er is dus geen sprake van onjuiste en foutieve stellingnames, noch van kruisjes en vinkjes zetten op basis van wat wij zelf vinden. Dat jullie zo stellig schrijven dat het bestaande natuurgebied de Schwienswei niet mag worden aangetast, is een open deur. Daar hoef je als politieke partij geen stelling over in te nemen, net zo min als dat je hoeft te stellen dat je niet door het rode licht mag rijden. Ook het "zorgvuldig betrekken van omwonenden" is gewoon verankerd in de wet.

Jammer dat jullie de goede en groene bedoelingen van de "enkele omwonenden" op deze manier diskwalificeren. Wij vinden nog steeds dat de bijna 3000 ondertekenaars van de petities tegen het vakantiepark recht hebben op duidelijkheid en we zullen de komende maand dan ook ons uiterste best doen om de inwoners van Sittard-Geleen zo compleet mogelijk te informeren over de standpunten van alle partijen, inclusief D66. Daarom zullen we de brief van D66 zeker toevoegen aan de onderbouwing van de vinkjes en kruisjes op onze website, maar natuurlijk wel voorzien van onze reactie."

VVD
De VVD Sittard-Geleen steekt haar voorkeuren niet onder stoelen of banken: Op haar website staat te lezen: "Geen drassige wandelpaden en overhangend onkruid meer maar een park zoals we die uit de tijdschriften en Pinterest kennen." Het beschermde natuurgebied de Schwienswei is voor de VVD iets om "maximaal te benutten", door er een "luxe vakantiepark met subtropisch zwembad en dagjesstrand" van te maken. 
Verkiezingsprogramma VVD Sittard-Geleen 2022

PVDA
Duidelijke keuzes voor 5 groene vinkjes in brief aan Wij Schwienswei en in verkiezingsprogramma:  "De Schwienswei blijft groen en het daaraan grenzende ESCS-terrein, waar vroeger het CIOS gelegen was, geven wij terug aan de natuur. Het maatschappelijk nut van een vakantiepark op die plek is tot op heden onvoldoende aangetoond door de gemeente. Indien enige bebouwing aan de orde zou zijn, dan wat ons betreft alleen kleinschalig (bijvoorbeeld enkele tiny houses). In het kader van waterbeheer, zowel in natte als in droge tijden, is het noodzakelijk dat er overloopgebieden zijn. De Schwienswei is daar een goed voorbeeld van en is daarmee een extra reden om nauwelijks tot geen bebouwing in dit gebied toe te staan.  De biodiversiteit in Nederland holt sterk achteruit. In Sittard-Geleen gaan we meer doen om biodiversiteit te bevorderen, door natuurwaarde altijd gelijkwaardig te wegen met economische waarde.
Verkiezingsprogramma PvdA Sittard-Geleen 2022

SPA
Grotendeels groene kruisjes voor SPA, met als voorbehoud, uit haar brief aan Wij Schwienswei van 25-10-21: "Zolang ‘algemeen belang’ niet is aangetoond blijft SPA van mening dat de natuurwaarde van het gebied en het belang van omwonenden prevaleert boven een economische ontwikkeling die geen positieve gevolgen voor de omwonenden heeft. Economische ontwikkeling van dit gebied is voor SPA slechts dan bespreekbaar indien dit beperkt van omvang is, garanties voor de leefomgeving en de natuurwaarde voor de toekomst biedt, tot gevolg heeft dat zwembad De Nieuwe Hateboer open kan blijven en onze inwoners tegen acceptabele tarieven daar kunnen zwemmen. In de huidige situatie ziet SPA geen aanleiding om het ESCS-terrein economisch te ontwikkelen."
Verkiezingsprogramma SPA 2022.

FVD
Uit brief van FvD aan Wij Schwienswei: "We zijn het eens met alle stellingen, behalve de overdracht van natuurbeheer. FVD gaat zich inzetten voor behoud van de Schwienswei en het zwembad.".

PIT
Duidelijke keuze voor 5 groene vinkjes in brief aan Wij Schwienswei en in verkiezingsprogramma/website: 
Verkiezingsprogramma PIT 2022

LOKAAL
Duidelijke keuze voor 5 groene vinkjes in brief aan Wij Schwienswei.
Verkiezingsprogramma Lokaal 2022

PUUR
We zijn nog in afwachting van kruisjes en vinkjes voor Puur.
Verkiezingsprogramma Puur 2022